วิสัยทัศน์

VISION

“จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กทุกคนอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

หนังสือราชการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์