วิสัยทัศน์

VISION

“สร้างคุณภาพการศึกษา สอดคล้องมาตรฐานสากล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา

รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต 1

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

เผยแพร่ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม

1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์