วิสัยทัศน์

VISION

“สร้างคุณภาพการศึกษา สอดคล้องมาตรฐานสากล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

เผยแพร่ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม

1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์