SMART BR1

ทรงพระเจริญ

วิสัยทัศน์

VISION

“องค์กรคุณภาพ  เน้นคุณธรรม
น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

นายเสริมฤทธิ์   หวายฤทธิ์ธนกุล

ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต 1

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

เผยแพร่ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์