ประชาสัมพันธ์

ส่งบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของลูกจ้าง ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (รายชื่อดังแนบ)

ขอให้โรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) ส่งสำเนาบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน ของลูกจ้างงบดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ตำแหน่ง (1)...

ข่าวล่าสุด