หน้าแรก ข่าวสาร

ข่าวสาร

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลการเรียน (Schoolmis)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการแบบ Active Learning

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา RT , NT

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมนักเรียนอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมนักเรียนอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติเพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ ๑๐...

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศ และคัดเลือกผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการเรียนรู้...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย กลุ่มนโยบายและแผนได้ประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการบันทึกโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ....

ข่าวล่าสุด