ข่าวสาร

ว4383-27ตค60/การจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการครุภัณฑ์/ โปรแกรม ปร. 4-5-6/แบบสิ่งก่อสร้าง/แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง1-13.xlsx/แบบขอจัดตั้งครุภัณฑ์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เตรียมพร้อมรองรับการประเมิน ITA

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสโรชินี ...

ข่าวล่าสุด