ข่าวสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน     เพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่องให้ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู อมรมระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓...

ข่าวล่าสุด