ข่าวสาร

โครงการ GOLD GIVING – Back to School

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านดงเย็น อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ นางสโรชินี โอชโร...

หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านตูบช้าง อำเภอลำปลายมาศ...

CCF และ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ลงนามความร่วมมือพัฒนาเด็ก

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินโครงการที่รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน...

ประชุม admin และจับสลากลำดับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68

บุรีรัมย์ จัดประชุมผู้ดูแลระบบโปรแกรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ...

การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

เมื่อวันที่  28 สิงหาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และคัดเลือกสถานศึกษา IQA AWARD ประจำปี ๒๕๖๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD เพื่อสร้างความเข้มแข็งระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับสถานศึกษา บูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อ...

ข่าวล่าสุด