ข่าวสาร

โครงการ พี่สอนน้อง “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา อ.ชำนิ ได้รับการสนับสนุนจาก  โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ ในการอบรมทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น  ให้แก่นักเรียนชัน ป4-6 จำนวน...

กลุ่มเมือง 6 ผนึกกำลังกรรมการสถานศึกษาพัฒนานักเรียนอย่างยั่งยืน

10 โรงเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 6 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมระดมพลังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมพัฒนานักเรียนทุกด้าน เมื่อวันที่...

การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงและติดตามความก้าวหน้าแผนการพัฒนาและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุมพิมานพรหม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ก้าวเข้าสู่ยุค ๔.๐ ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติพร้อมแนวทางการปฏิบัติที่สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม...

ค่ายมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นำนักเรียนเข้าค่ายอบรม “มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย” เพื่อรักษามารยาทเอกลักษณ์ไทย และสามารถใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม   นายเกียรติศักดิ์...

การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน เพื่อให้บุคลากรทางลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจในทักษะกระบวนการลูกเสือ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีวินัย ความซื่อสัตย์ และมีจิตอาสา เมื่อวันที่...

บุรีรัมย์รวมใจเป็นหนึ่ง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561   นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  นายวงเทพ  เขมวิรัตน์...

ข่าวล่าสุด