ข่าวสาร

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นศูนย์การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมในจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา...

ต้อนรับ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

บุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายมานพ คงเสนา และ นายประสิทธิ์...

ประชุมชี้แจงการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒       ...

สวนสัตว์สู่ชุมชน

สวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองปรือ จัดกิจกรรม "สวนสัตว์สู่ชุมชน" ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนและชุมชน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนบ้านหนองปรือ...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับข้อสอบ NT

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับข้อสอบ NT (การประเมินคุณภาพผู้เรียน) เพื่อประเมินความสามารถนักเรียนด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ที่เน้นทึกษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง เมื่อวันที่...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ...

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ พัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการ Classroom research

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน...

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๖

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๖ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักการช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้...

ข่าวล่าสุด