ข่าวสาร

อบรมการใช้งาน Google Form

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมให้ความรู้การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสำนักงานด้วย Google Form เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางสุธีรา...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ข้าราชการและบุคลากรใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อสร้างความตระหนักสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน...

ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือโรงเรียนบ้านหนองทะลอกประสบภัยธรรมชาติ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสภาพความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่โรงเรียนบ้านหนองทะลอก พร้อมมอบเงินช่วยเหลือการปรับปรุงซ่อมแซมในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายประยงค์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับบุคลากรที่โอนมาปฏิบัติหน้าที่สถานที่ใหม่

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

ข่าวล่าสุด