ข่าวสาร

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ...

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ พัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการ Classroom research

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน...

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๖

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๖ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักการช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้...

งาน “วันดอกบัวบาน ณ ลานชุมชนแห่งการเรียนรู้”

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดงาน “วันดอกบัวบาน ณ ลานชุมชนแห่งการเรียนรู้”  เพื่อเผยแพร่ผลงานของครู...

กีฬาสานสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ “เสมาเกมส์”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ “เสมาเกมส์”       ...

ประชุมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาได้เชื่อมสัมพันธไมตรี เกิดความรัก ความสามัคคี   ...

พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อฝึกให้ลูกเสือรู้จักการทำงานร่วมกันช่วยเหลือกัน เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ตระหนักและใส่ใจในการดูรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เมื่อวันที่...

ข่าวล่าสุด