ข่าวสาร

การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

ประชุม ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์...

ข่าวล่าสุด