หน้าแรก ข่าวสาร ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรม

เครือข่ายความร่วมมือ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 – อาชีวศึกษา (คลิป)

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ลงนามความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา https://youtu.be/4abK1iQyHjg

การประกวดสื่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดประกวดสื่อต้านทุจริต ส่งเสริมครูและนักเรียนผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาทุกระดับชั้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายศราวุธ...

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น เวทีสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หลักสูตรท้องถิ่น ผลิตสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม...

การขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในสถานศึกษา

  พป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในสถานศึกษา ให้ครูได้รับความรู้ในการจัดบริการแนะแนวให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกับ สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ สู่การมีงานทำในอนาคต โรงเรียนขยายโอกาส ๖๔...

กิจกรรมการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรีสพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์...

โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับสถานศึกษา โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน เมื่อวันที่ ๑๗...

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเขียนและใช้แผน IEP ในการจัดการเรียนการสอน...

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยายผลในระดับประถมศึกษา 6 โรงเรียน เมื่อวันที่...

ชี้แจงการปฏิบัติงาน ของ พสน.โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างระบบการปฏิบัติงานและป้องกันแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนได้อย่างประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562...

ข่าวล่าสุด