หน้าแรก ข่าวสาร ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการแบบ Active Learning

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา RT , NT

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมนักเรียนอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมนักเรียนอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติเพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ ๑๐...

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศ และคัดเลือกผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการเรียนรู้...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย กลุ่มนโยบายและแผนได้ประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการบันทึกโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ....

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาทักษะการคิดคำนวณผ่านกระบวนการจัดการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยพัฒนาที่ 28 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 6-20 กันยายน 2563 เมื่อวันที่...

การประชุมปฏิบัติการสร้าง Digital platform และจัดทำแผนนิเทศบูรณาการ ๓๖๐ องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสูคุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นประธานการจัดประชุมการประชุมปฏิบัติการสร้าง Digital...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับประถมศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณผ่านกระบวนการจัดแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษา ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓...

ข่าวล่าสุด