หน้าแรก ข่าวสาร ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรม

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แบบ Active Learning

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มุ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนด้านสมอง...

ผอ.เขต รับโล่รางวัลลูกเสือดีเด่น

  เมื่อวันที่  ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์...

การจัดนิทรรศการนำเสนอสื่อ นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ป.๑ และ ป.๔

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงงานโรงเรียนคุณธรรม

ครู-นักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำโครงงานคุณธรรมจัดแสดงและนำเสนอแนวคิด กระบวนการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรม วันที่ 16 กันยายน...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย นำไปใช้ในชั้นเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน พัฒนาเด็กปฐมวัยให้บรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของหลักสูตรปฐมวัย...

เสริมสร้างความสามารถด้านคำนวณ ครู ป.3

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำครู ป.3 เข้าพัฒนาเสริมสร้างความสามารถด้านคิดคำนวน เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบแก่นักเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน เมื่อวันที่ 15...

One Classroom – One Innovation

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ส่งเสริมครูพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนานักเรียน พร้อมนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวบรวมจัดทำคลังสื่อให้ทุกโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 14 กันยายน...

การพัฒนาธุรการโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

การอบรมพัฒนาบุคลากร (ลูกจ้าง) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ตำแหน่งลูกจ้างในสังกัดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานงาน  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน...

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี...

ข่าวล่าสุด