หน้าแรก ข่าวสาร ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ตระหนักและใส่ใจในการดูรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เมื่อวันที่...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)...

กลุ่มลำปลายมาศ ๘ อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืนทุกช่วงวัย

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืนของทุกช่วงวัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงผลดีของการออกกำลังกายที่ถูกต้อง   เมื่อวันที่...

ค่าย STEM & ROBOT ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดค่าย STEM & ROBOT ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว...

สภานักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ

สภานักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมใจร่วมทำกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ 4 ประการ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน...

ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้ถ้อยคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๓...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ “องค์กรแห่งความสุข”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคากรในองค์กรเป็น  องค์กรแห่งความสุข หลักสูตร สพท.ยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑...

ผู้ตรวจราชการ ศธ.ตรวจราชการและมอบนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยและชมการจัดการเรียนการสอน Coding ที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.พีระ รัตนวิจิตร...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับมอบข้อสอบ RT

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับมอบข้อสอบ RT (Reading Test) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑...

คณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์ใหม่ก่อนแต่งตั้ง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา...

ข่าวล่าสุด