ข่าว/กิจกรรม

บุรีรัมย์รับธงเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561

เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ รับธงศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคัดเลือกให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์และพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง

จังหวัดบุรีรัมย์ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง เพื่อไปประดิษฐานไว้ชั่วคราว ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ วันอังคารที่...

บุรีรัมย์ เขต 1 พัฒนาสมรรถนะครูสู่ความก้าวหน้าวิชาชีพ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พัฒนาครู ตามแนวคิด “จิตศึกษา” เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู และให้ครูได้พัฒนาตนเองส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพในโอกาสต่อไป เมื่อวันที่ 17...

การประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอดของผู้เรียน นำผลการสอบไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่...

การแข่งขันกีฬา “เมือง ๔ เกมส์”

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “เมือง ๔ เกมส์” เพื่อเสริมสร้างนิสัยรัก การออกกำลังกาย สร้างความรัก...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ. สัญจร จังหวัดแม่ฮ่องสอน”

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์และ ห้องปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์...

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่มีเป้าหมายหลัก คือ คุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้รักการเรียนรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลก เมื่อวันที่...

ตักบาตรถวายพระราชกุศล ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕...

ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนดีใกล้บ้าน

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑...

ข่าวล่าสุด