ข่าว/กิจกรรม

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รร.บ้านหนองแวง

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลเมืองแฝก...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สร้างจิตสำนึกสุจริต โปร่งใส ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  จัดประชุมบุคลากรในสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน...

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 3  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1...

9 ผอ.สพท.ในคลัสเตอร์ 14 ศึกษาดูงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 256 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

โรงเรียนบ้านโคกเก่า เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น

........เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561 นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเก่า...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

การประเมินนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1...

กลุ่มชำนิ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโดยกระบวนการ PLC

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชำนิ  อำเภอชำนิ...

ข่าวล่าสุด