ข่าว/กิจกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการคัดเลือกสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ภาคพิเศษ

นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๘ อัตรา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

กิจกรรม “ถักทอสายใย ร้อยดวงใจผูกพัน” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมสัมมนาพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๓

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 เร่งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

  กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 3 ประชุมสัมมนา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม วิเคราะห์แนวทางการยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาคุณภาพตั้งแต่ระดับห้องเรียน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง...

การคัดเลือกสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน โครงการพัฒนา         ...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่...

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวศากุน ศิริพานิช...

ข่าวล่าสุด