ข่าว/กิจกรรม

รมว.ศธ.ติดตามการจัดหาอินเทอร์เน็ตโรงเรียนที่บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ PISA

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ๒๐๑๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้นำกระบวนการลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นระบบ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อวันที่ ๓๐...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับ ศธจ.บุรีรัมย์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนใน ๒๐๐ วัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนใน ๒๐๐ วัน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนใน ๔...

รางวัลชนะเลิศระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ...

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ คุณธรรมนำความรู้ เชิดชูเอกลักษณ์ไทย ใฝ่ใจจิตศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

ลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองระดับชาติ OBEC AWARDS

นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสมสนุก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า...

คุณครูสมบูรณ์ บุราสิทธิ์ ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ OBEC AWARDS

นางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ   สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า...

รมว.ศึกษาธิการ ให้นโยบายศึกษานิเทศก์ใหม่ผ่านการประชุมทางไกล

รมว.ศึกษาธิการ  ให้นโยบายศึกษานิเทศก์ใหม่ ขอให้ดึงความสามารถของตนเองเต็มที่เพื่อช่วยยกระดับการศึกษา นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างครูกับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 .....เมื่อวันที่...

บุรีรัมย์ เขต 1 พัฒนาครูแกนนำเพื่อขับเคลื่อน PLC สู่การพัฒนาผู้เรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดโครงการพัฒนาครูแกนนำขับเคลื่อน PLC มุ่งขยายผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน .....เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561...

ข่าวล่าสุด