ข่าว/กิจกรรม

CCF มอบทุนการศึกษา 2,294 ทุน กว่า 7 ล้านบาท

โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันเพื่อเด็กยากไร้ 38 โรงเรียน ...

โรงเรียนบ้านยางฯ นำอาสามัครต่างชาติร่วมสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"  ได้รับสนันสนุน และประสานงานจาก นายมีชัย วีระไวทยะ มูลนิธิมีชัย  วีระไวทยะ และโรงเรียนมีชัยพัฒนา...

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

............. เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุวสันต์ ปัดกอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกับชุมชนทำกิจกรรมจิตอาสา...

ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์...

เลขาธิการ กพฐ.พบครูบุรีรัมย์ ย้ำปีการศึกษา ๖๑ พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนสู่โลกปัจจุบันและอนาคต

เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พบเพื่อนครู ด้วยระบบทางไกล เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาแก่ข้าราชการครูก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา...

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์...

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-office)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-office) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามารถขับเคลื่อนระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-office) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๕...

การขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้นำกระบวนการลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา...

รมว.ศธ.ติดตามการจัดหาอินเทอร์เน็ตโรงเรียนที่บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ PISA

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ๒๐๑๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่...

ข่าวล่าสุด