เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในสำนักงาน โดยนายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้นำบุคลากรที่เกิดในเดือนมกราคม – มีนาคม จำนวน 17 คน ร่วมทำบุญในโอกาสวันคล้ายวันเกิดที่วัดกลางพระอารามหลวง และมีกิจกรรมอวยพรวันเกิด ก่อนการประชุมบุคลากรโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ลดขยะสู่สำนักงานปลอดขยะ  โดยมีนางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นตัวแทนเพื่อนร่วมงานกล่าวอวยพร

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้จัดกิจกรรมทำบุญ-อวยพรวันเกิดแก่บุคลากรที่เกิดในแต่ละเดือนต่อเนื่องมาเป็นประจำ  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร และสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรด้วย

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด