คณะกรรมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เห็นชอบร่างประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ซึ่งได้มีการปรับแก้ไขให้สอดรับกับนโยบายการรับนักเรียนของ สพฐ.

เมื่อวันที 22 มีนาคม 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562  สืบเนื่องจาก สพฐ.ได้ปรับเปลี่ยนการรับนักเรียนระดับอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ใหม่ทั้งหมด  คณะกรรมการชุดนี้ ได้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่  ผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และแผนการรับนักเรียน การดูแลกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนครบทุกคน  กำหนดมาตรการป้องกันปราบปราม กำกับติดตามการรับนักเรียนให้โปร่งใสยุติธรรม และแก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  และการรับนักเรียนอนุบาล 1 (3ปี บริบูรณ์)  ซึ่งในปีการศึกษา  2562 มีโรงเรียนในสังกัด  สพป.บุรีรัมย์  เขต 1 ซึ่ที่จะเปิดรับ จำนวน 66 โรงเรียน

นโยบาย/แนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ. 2562

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม