การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2561  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ที่ทำคะแนนสอบได้เต็ม  100 คะแนน  ในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 9 คน และวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คน ดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์

 • ด.ช.ธรรมวิท  ถือชัย    โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 • ด.ช.พรหมินทร์  ศรีภา  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 • ด.ช.รัชชานนท์  สร้อยสำโรง  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 • ด.ญ.ณัฐธยาน์ บูชารัมย์  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 • ด.ญ.กันต์กนิษฐ์  ใยแจ่ม  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 • ด.ญ.แพรพรรณ  พูลผล  โรงเรียนบ้านกระสัง  (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
 • ด.ญ.รันตาวดี ศรีตะกร    โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
 • ด.ญ.สิริกัญญา. จงกลาง      โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
 • ด.ญ.ราชาวดี  หมื่นสำฤทธิ์    โรงเรียนบ้านแท่นพระ

  วิชาภาษาอังกฤษ

 • ด.ญ.กันต์กนิษฐ์  ใยแจ่ม   โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 • ด.ญ.ฉัตรธิดา  สอพิมาย   โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 • ด.ญ.พรรณอร  คิดถูก   โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน