สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกับ ภาคเอกชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สีชอล์กเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการแก่ผู้เรียน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธ๊เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สีชอล์กเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกับ บริษัท เพนเทล จำกัด (ประเทศไทย) และสวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จัดขึ้น  เพื่อให้ครูผู้สอนนำความรู้ไปใช้การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางศิลปะ  โดยมีครูผู้สอนจากโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 270 คน  ทั้งนี้ บริษัท เพนเทล จำกัด (ประเทศไทย) สนับสนุนวัสดุฝึก งบประมาณดำเนินการจัดอบรม และทีมวิทยากร ซึ่งได้ให้ความรู้ในเรื่องการใช้สีโทนร้อน โทนเย็น เทคนิคการวาดภาพ และเทคนิคการใช้สีชอล์ก ฯลฯ  โดยผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

ศากุน ศิริพานิช ..รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม