เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562  ที่ห้องประชุมเสนรังสรรค์  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ปีการศึกษา 2562  ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 โรงเรียน

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น กล่าวว่า โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน ทั้งวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม อาชีพ และสุขภาพอนามัย ให้โรงเรียนสามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่นักเรียนและชุมชน  ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนและครู ต้องได้รับการพัฒนาให้พร้อมทุกด้าน เพื่อการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  สร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างสมวัย เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และมีงานทำ โดยใช้กระบวนการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐและโรงเรียน

นายสุริยันต์ คะเณวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” กล่าวว่า โรงเรียนบ้านยางฯ เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 3 ขวบ – มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้เตรียมความพร้อมโดยมีการประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพตามเหมาย มีการปรับปรุงหลักสูตร นำหลักสูตรเดิมมาวิเคราะห์ และเติมเต็มให้สมบูรณ์ เพิ่มเติมในเรื่องวิทยากรคำนวณในสาระวิทยาศาสตร์ โดยครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ร่วมกันจัดทำหลักสูตรวิทยาการคำนวณตั้งแต่ชั้น ป.2-ม.3  มีหลักสูตรด้านงานอาชีพของแต่ละช่วงชั้น เป็นงานเลือกที่จะใช้สอนในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อให้เด็กมีทักษะพื้นฐานของการมีงานทำในอนาคต  ในส่วนของการพัฒนาครูโรงเรียนมีครูครบชั้น แต่ไม่ครบตามสาระวิชาเอก ได้มีการแบ่งกลุ่มช่วยกันจัดทำเค้าโครงแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ร่างขึ้น มอบหมายให้คุณครูทุกชั้นจัดทำแผนการสอนให้เสร็จในเดือนเมษายน  อีกส่วนหนึ่งได้ประสานกับศูนย์มีชัยลำปลายมาศ และมูลนิธิจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอครูอาสาต่างชาติมาช่วยสอนภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 4 คน นอกจากนี้โรงเรียนได้จ้างครูมาช่วยสอนระดับปฐมวัยเนื่องจากโรงเรียนไม่มีครูปฐมวัยโดยเฉพาะ   ส่วนด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและ อบต.บ้านยาง  ของบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลในการจัดทำโครงการอบรมนักเรียนตั้งแต่เรื่องปัจจัยพื้นฐานส่วนตัว ทุนการศึกษา  เพศศึกษา ยาเสพติด ฯลฯ  รวมทั้งขอบุคลากรมาให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านสุขภาพอนามัย ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพ ที่มีความพร้อมในการพัฒนานักเรียนทุกด้านทันทีที่เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม