โรงเรียนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สนองยุทธศาสตร์ชาติ “สร้างสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ตั้งแต่ระดับปฐมวัย

เมืื่อวันที่ 29 เมษายน 2562  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เพื่อปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (Anti-Corruption Education) ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหา 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  และพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สร้างพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ

การประชุมครั้งนี้มีนางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม และมีนางสาวนุชจิรา อยู่ยอด เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และสามารถนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยผู้ร่วมประชุมได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม