สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน     เพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่องให้ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู อมรมระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดป่าสุขสมบูรณ์

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น. ที่วัดป่าสุขสมบูรณ์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันรองรับหลักสูตรใหม่และการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่องให้ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู อาทิ วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ รวมทั้งเจตคติต่อวิชาชีพครู สิทธิประโยชน์อันพึงได้รับ ตลอดจนความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการในวิชาชีพครูและองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่จำเป็นต่อวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมี พระอธิการสมบูรณ์ วิสุทโธ เจ้าอาวาสวัดป่าสุขสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ อบรมระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ คณะวิทยากรบรรยาย ประกอบด้วย นายทวีพล จูฑะพล ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม.เขต ๑ นายแสงอุทัย ศักดิ์ศรีท้าว ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลแคนดง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ฯลฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม และเพื่อให้ภารกิจดังกล่าวดำเนินไปตามนโยบายการศึกษาการปฏิรูประบบและการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันรองรับหลักสูตรใหม่และการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ จึงกำหนดภารกิจเร่งด่วนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบความก้าวหน้าของครู จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยให้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สู่การเป็นครูมืออาชีพ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน