ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน โดยใช้วิธีการศึกษาชั้นเรียน พร้อมฝากผู้บริหารสถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 และสร้างความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ“แน่วแน่กับเป้าหมาย  แต่ยืดหยุ่นกับวิธีการ”
(มีคลิป)

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายณรงค์  แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน (Professional Learning Communication : PLC) โดยใช้วิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)  ของ  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รุ่นที่ 2  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอบ้านด่าน   โดยมี ดร.สมเจตน์ พันธ์พรม สพม.39 ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม สพป.อุดรธานี เขต 1 ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นางพิมพ์ณัฐยา เทียนเจษฎา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  เป็นวิทยากร

นายณรงค์ แผ้วพลสง กล่าวว่า การจัดการศึกษามีเป้าหมายสำคัญคือ คุณภาพของนักเรียน  การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนจะสำเร็จได้ทุกคนต้องมีเป้าหมายร่วมกัน ต้องเกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจ “แน่วแน่กับเป้าหมาย  แต่ยืดหยุ่นกับวิธีการ” คือ มีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่ละโรงเรียนอาจจะมีวิธีการแตกต่างกัน แต่ผู้บริหารและครูต้องตั้งเป้าหมายร่วมกัน เลือกลำดับความสำคัญว่าจะยกคุณภาพนักเรียนให้มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร จะเน้นพัฒนาในเรื่องใด  และลงมือทำด้วยกันด้วยความมุ่งมั่นจริงจัง ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งระบบ  พร้อมกับได้ฝากข้อคิดในการจัดการศึกษาว่า ให้ศึกษาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 การจัดการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ หนึ่ง มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง สอง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สาม มีงานทำ มีอาชีพสุจริต และ สี่ เป็นพลเมืองที่ดี ขอฝากให้ผู้บริหารและคุณครูได้ทำความเข้าใจ และนำไปสร้างให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งพระบรมราโชบาย ทั้ง 4 ด้าน ส่วนใหญ่ก็สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรฯ อยู่ด้วยแล้ว

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม