ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับชมการอบรม DLTV TELETRAINING การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV

เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2562   สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV TELETRAINING เพื่อให้ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โดยเฉพาะครูบรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการ และตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รูปแบบใหม่ (NEW DLTV)  โดยมี พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานกล่าเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ นอกจากนี้ได้มีการเสวนาเรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา และการเสวนาบทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพ

การอบรมทางไกลในครั้งนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้แจ้งให้กลุ่มเป้าหมายการอบรมในครั้งนี้ โดยเฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดลงทะเทียนเข้าอบรม ทั้ง 201 โรงเรียน  เพื่อให้สามารถใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รูปแบบใหม่ (NEW DLTV)   พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น และครูมีวุฒิไม่ตรงสาขาวิชาเอกได้เป็นอย่างดี

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน