สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำผู้บริหารและบุคลากรจากทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษาดูงานการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 เพื่อพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรจากทุกกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานฯ รวม 30 คน ศึกษาดูงานที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาล ในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้เป็นผู้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และศึกษาดูงานกระบวนการดำเนินงานของทุกกลุ่ม/หน่วย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาปรับใช้ในการพัฒนางานให้เหมาะสมกับบริบทของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน และบุคลากรจากทุกกลุ่ม/หน่วย ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพทั้งหมด