เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทุกกลุ่ม/หน่วยสำนักงานในเขตพื้นที่การศึกษา เดินทางไปดูงานที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง กรุงเทพมหานคร และที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เสริมพลังการทำงานเป็นทีมและนำความรู้จากการศึกษาดูงานมาใช้พัฒนางานทั้งในด้านเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต มุ่งสร้างความตระหนักและจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองที่ดี ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา

พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ตั้งอยู่ที่สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 165/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปิดให้เข้าชมฟรี วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลาทำการ  09.00-16.00 น  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 10 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ลานสนุกคิด ให้ผู้เข้าชมคิดวิเคราะห์พฤติกรรมที่เคยทำในชีวิตประจำวันว่าเสี่ยงต่อ “การทุจริต” หรือ “โกง” หรือไม่ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการค้นหาความหมายของการ “ทุจริต” โดยสื่อสารผ่านสถานการณ์จำลอง

ส่วนที่ 2 เลือกทางเดิน วีดีทัศน์แสดงภาพรวมปัญหาการทุจริตของประเทศไทยเพื่อสะท้อนให้ผู้เข้าชมทราบถึงที่มาของปัญหาการทุจริตที่มักเกิดขึ้นจากความเคยชินแม้จะเป็นการโกงเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน

ส่วนที่ 3 เมืองมนต์ดำ สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้เข้าชมทราบถึงมูลค่าความสูญเสียเงินภาษีของประชาชนจำนวนมหาศาลอันเกิดจาก “การทุจริต” เพื่อปรับทัศนคติให้ผู้เข้าชมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผลประโยชน์ส่วนรวมของคนไทย

ส่วนที่ 4 ตีแผ่กลโกง ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้รูปแบบกลโกงในการทุจริต 6 ประเภท เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมและชั้นเชิงการทุจริตที่มีความซับซ้อน

ส่วนที่ 5 กำจัดกลโกง ให้ผู้เข้าชมรับรู้ถึงบทบาท ภารกิจ และพัฒนาการของสำนักงาน ป.ป.ช. นับจากเริ่มก่อตั้ง และเข้าใจวิธีการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ช. รวมถึงรายละเอียดคดีสำคัญที่เป็นผลงานของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงผลเสียของการ “โกง”

ส่วนที่ 6 วันชี้ชะตา บทสรุปของคน “โกง” ผ่านคดีการทุจริตที่คลองด่าน ซึ่งเกิดจากการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนในการร่วมตรวจสอบการทุจริต “คนโกงต้องได้รับการลงโทษ”

ส่วนที่ 7 พลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมเห็นแบบอย่างของการทำดี มีความซื่อสัตย์ จากสถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย สถาบันพระมหากษัตริย์ อดีตผู้นำประเทศ ผู้นำทางศาสนา และภาคประชาสังคม

ส่วนที่ 8 เมืองแห่งแสงสว่าง กิจกรรมการเรียนรู้การดำเนินชีวิตที่ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ภาคธุรกิจ ภาคการเมือง และภาครัฐ

ส่วนที่ 9 พลเมืองข่าว ป.ป.ช. กิจกรรมการรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์จำลอง “ACM NEWS” เพื่อเปิดโปงการโกง การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

ส่วนที่ 10 รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด ภารกิจและเครือข่ายต้านโกงทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ชมร่วมสมัครเป็นเครือข่าย ป.ป.ช. เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพทั้งหมด