เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ที่โรงเรียนวัดละลวด อ.ชำนิ  เพื่อให้ขวัญกำลังใจและคำแนะนำแก่ผู้บริหารและคณะครูในการบริหารจัดการเรียนการสอน และรับทราบสภาพปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยนายสัมพันธ์ นาคนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูรับการตรวจเยี่ยม

การตรวจเยียมในครั้งนี้ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้เยี่ยมชั้นเรียนต่างๆ และติดตามการพัฒนาการอ่านเขียนของนักเรียน ซึ่งพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะการอ่านเขียนอยู่ในระดับที่ดีเหมาะสมกับช่วงชั้น และมีการส่งเสริมทักษะการงานอาชีพที่หลากหลายให้แก่นักเรียนด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม