ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมคณะ ออกนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 27 โรงเรียน เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงาน พร้อมย้ำให้ทุกคนสร้างผลงานความสำเร็จที่ภาคภูมิใจโดยไม่ทิ้งหลักวิชาการ  

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม  2562    นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขค1 พร้อมด้วย นางสโรชินี โอชโร และนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายบุญรอด ไก่แก้ว คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และนางอนันตยา พิมพ์ภู ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ออกนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จำนวน 27 คน โดยให้ผู้รับการนิเทศนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ เปรียบเทียบถึงพัฒนาการในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ก่อน-หลัง การเข้ามารับตำแหน่ง และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละโรงเรียน โดยแบ่งจุดนิเทศ 4 จุด ได้แก่  วันที่ 7 สิงหาคม ที่โรงเรียนบ้านหนองซอแซ และโรงเรียนวัดขึ้ตุ่น  จุดละ 8 โรงเรียน  วันที่ 8 สิงหาคม ที่โรงเรียนบ้านโนนศิลา จำนวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนบ้านกระเดื่อง จำนวน 5 โรงเรียน

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะกรรมการนิเทศ ได้กล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นและผลการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารแต่ละสถานคึกษาได้นำเสนอ ซึ่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาการทั้งในด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ การสร้างความเชื่อมั่นความสามัคคีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  การพัฒนานักเรียน การพัฒนาด้านวิชาการ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน   โดย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ฝากให้ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ทุกคน สร้างผลงานความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ที่สามารถนำเสนอเป็นความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน และผลงานความสำเร็จดังกล่าวต้องยึดหลักวิชาการ ควรมีการทำงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ชิ้น  จุดเริ่มต้นที่ดีย่อมส่งผลต่ออนาคตที่ดี เชื่อมั่นว่านักเรียนในความดูแลรับผิดชอบของแต่ละโรงเรียนจะได้รับประโยชน์  ถ้ากระบวนการที่นำเสนอมานี้ดำเนินการต่อยอดและไม่หยุดยั้ง

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพทั้งหมด