สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดประกวดสื่อต้านทุจริต ส่งเสริมครูและนักเรียนผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาทุกระดับชั้น

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประกวดสื่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียน ผลิตสื่อสำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  โดยมีโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด รวม 15 ผลงาน ประกอบด้วยสื่อภาพยนต์สั้น สื่อหนังสือเด็ก สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อนวัตกรรมอื่นๆ  ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกสื่อประกอบการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ให้เป็นสื่อต้นแบบ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการผลิตสื่อระหว่างโรงเรียนด้วย

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน
ดูภาพทั้งหมด