สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนิเทศติดตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต1 ต้อนรับคณะจาก สพฐ. ประกอบด้วย นางสุขเกษม เทพสิทธิ์ นายตรัยรัตน์ โพธิกะสังข์ และผู้แทนจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ได้แก่ นายธวัชชัย พาชื่น และ ผศ.มัทนียา กายแก้ว ซึงเดินทางมานิเทศติดตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับการนิเทศและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน  และในภาคบ่ายได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ได้พัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ มีศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามและส่งเสริมพัฒนาครูผู้ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ และขยายผลการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา และประสานการทำงานในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 (มาตรา 5 และ 6) และกฏกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม