สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดปฐมนิเทศครูผู้ช่วยในสังกัด 13 ราย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ซึ่งผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา  จำนวน 13 ราย  นอกจากนี้ ได้มีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้มีรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย สิทธิประโยชน์ และแนวทางการดำเนินชีวิตตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ให้ข้อคิดและโอวาทแก่ครูผู้ช่วยทั้ง 13 ราย ว่า ทุกคนเคยปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมาก่อนแล้ว แม้ว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งจากพนักงานราชการหรือครูอัตราจ้างมาเป็นข้าราชการครู คุณภาพของคนไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่อยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆ ว่าได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มความรู้ความสามารถหรือไม่  เป้าหมายสำคัญที่สุดของครู คือประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ ครูจึงต้องรู้จักเด็กรายบุคคล เพื่อให้สามารถพัฒนาและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้ตรงตามศักยภาพ  ในการจัดการเรียนการสอนมีสิ่งสำคัญ 3 เรื่องคือ การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย  การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพราะองค์ความรู้ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ครูจึงต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรม พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  และครูต้องมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้น่าสนใจและนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สำหรับการดำรงตนขอให้ยึดศักดิ์ศรีขอความเป็นครู ทำแต่ในสิ่งที่เป็นความดี และใช้ชีวิตอย่างประหยัด พอเพียงเหมาะสมกับสถานะของตน

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม