ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 7 และกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (LS)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 7 และกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน 2 ซึ่งได้ร่วมเป็นเครือข่ายประสานความร่วมมือในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 190 คน และมีวิทยากรจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (LS)

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกลุ่มโรงเรียนเป็นเรื่องที่ดี ทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับการจัดการเรียนการสอนนั้น มีสิ่งสำคัญ 3 เรื่องที่ครูควรจะได้ปฏิบัติคือ การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย  การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพราะองค์ความรู้ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ครูจึงต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรม พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  และครูต้องมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้น่าสนใจและนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม