ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพชำนิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน

เมื่องวันที่ 10 กันยายน 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการคูและบุคลากรทางการศึกษา ของเขตพัฒนาคุณภาพชำนิ ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน โดยมีเป้าหมายให้เกิดเครือข่ายพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ระหว่างเครือข่ายเดิม จับคู่กับโรงเรียนเครือข่ายใหม่ เพื่อร่วมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study : LS)

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญในการจัดการศึกษาคือนักเรียน ในการจัดการเรียนรู้ครูควร การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย  มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพราะองค์ความรู้ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ครูจึงต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยี และมีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  และครูต้องมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้น่าสนใจและนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนยึดประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับเป็นสำคัญ

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม