เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนบ้าหนองโดนประสาทวิทย์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  (ก.ต.ป.น.) สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ ได้ออกนิเทศติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการ การดำเนินการ และรับฟังผลการดำเนินการของถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการนิเทศแบบบูรณาการ ๓๖๐ องศา

ประเด็นการติดตามประกอบด้วย การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาทักษะภาษาไทย การอ่าน  การเขียน (อ่านออก เขียนได้)  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การจัดการเรียนรู้ DLTV , DLIT และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ร่วมนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานและการพัฒนาการศึกษาในปีที่ผ่านมาให้คณะกรรมการได้รับทราบ

สุวร่ี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ