สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) เพื่อให้สถานศึกษาได้รับความรู้ร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ได้รับความรู้และร่วมกันขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ร่วมกันยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ภาพลักษณ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานให้ได้ผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่กำหนดไว้ว่า ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต วิทยากรผู้ให้ความรู้ จ่าสิบเอก ณพล ยะณินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จาก สพป.สระแก้ว เขต ๒

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน