สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมบุคลากรในสำนักงาน เพื่อติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในช่วงไตรมาสที่ 4

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและบุคลากรจากกลุ่ม/หน่วย ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ  พร้อมกับติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 (รอบ 12 เดือน) และการจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

ศากุน  ศิริพานิช… รายงาน
ดูภาพทั้งหมด