ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำผู้เกษียณอายุราชการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และแสดงความยินดีในวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและส่งข้าราชการในสังกัดซึ่งครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นางกัญญา ศิริวิโรจน์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ  นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณ ศึกษานิเทศก์ และนางรุ่งฤดี หมั่นการ ศึกษานิเทศก์  โดยในช่วงเช้าได้สักการะเจ้าพ่อหลักเมืองบุรีรัมย์  พระพุทธรูปประจำสำนักงานและพระภูมิเจ้าที่ในสำนักงาน  จากนั้นได้มีพิธีแสดงความยินดีและส่งผู้เกษียณอายุราชการโดยมี นายสุพจน์ เจียมใจ อดีต ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และนายบุญรอด ไก่แก้ว คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.อดีต ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 5 ราย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพทั้งหมด