เมื่อวัน ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมบ้านสนวนรีสอร์ท อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานเสวนาทางวิชาการ บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเสวนาทางวิชาการ บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา ให้กับศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ และ สพม.เขต ๓๒ พร้อมจัดทำแนวทางการดำเนินงานเสวนาทางวิชาการบุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคนสร้างปัญญา  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๖๐ คน โดยจะประชุมระหว่างวันที่  ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ B-CM Model เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกำหนดเป้าหมายสูงสุดคือ บุรีรัมย์บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน จึงได้ดำเนินโครงการคนบุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนชาวบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานเสวนาทางวิชาการ บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคนสร้างปัญญา ร่วมกับ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒-๔ และ สพม.เขต ๓๒

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน