นางมัทนา  พรมป่าชัด  ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองโสน อ.เมืองบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ  “วัฒนคุณาธร”  ณ หอประชุมใหญ่ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

ผลงานด้านการส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม  อย่างต่อเนื่อง มีผลงานเชิงประจักษ์  และเป็นรูปธรรม  ดังนี้

  1. เป็นผู้นำการแสดงหุ่นสายมาจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน  เพื่อจัดการเรียนในสาระเพิ่มเติม สำหรับทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และจัดอยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมชุมนุมหุ่นสาย)  ไดนำนักเรียนออกทำการแสดงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชนผู้สนใจ
  2. เป็นผู้นำหุ่นสายของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฟอรั่มพูดคุยและเปลี่ยนในหัวข้อ “ศิลปะเพื่อสังคม”  กับคณะหเครือข่ายหุ่นเยาวชนไทย ๗  คณะ  และคณะหุ่นชาวต่างประเทศ  5  คณะ  ร่วมจัดนิทรรศการหุ่นสายในปี  2557 ในโครงการชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงคราม ของมูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
  3. ได้รับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เขาร่วมกิจกรรมงานเทศกาลหุ่นโลก  โดยร่วมแสดงหุ่นสาย ณ  หอศิลป์เจ้าฟ้า  วันที่ 3 พฤศจิกายน  2557