เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมสุขสมใจ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้กำหนดจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562  โดยการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ได้กำหนดแข่งขันในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา มีนายกนก ดีมี ผอ.โรงเรียนไตรภูมิวิทยา นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดหนองสองห้อง และนางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบ

สำหรับกิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  รวมทั้งสิ้น 15 กิจกรรมหลัก 84 กิจกรรมย่อย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม