โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นำนักเรียนอนบาล -ม.3  เข้ารับการอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานอาชีพ ณ บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น 21-22 พฤศจิกายน 2562 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ที่เข้าร่วมอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานอาชีพ ณ  บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ให้นักเรียนมาอาชีพมีงานทำสู่การปฏิบัติ และให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมหลากหลาย และแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการด้านการเกษตร แนวทางสร้างอาชีพในอนาคต มีคุณครูอารียาภรณ์ ซารัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยในวันที่ 21 พฤศจิกายน นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ป.3 รวม 250 คน  และในวันที่ 22 พฤศจิกายน เป็นนักเรียนชั้น ป.4 -ม.3 จำนวน 360 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน /อภิรักษ์ จันทวี…ภาพ
ดูภาพเพิ่มเติม