สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงและ      หาข้อสรุปร่วมกันในการบริหารจัดการเงินกองทุนให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และ      เป็นธรรม

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชุมชี้แจงและหาข้อสรุปร่วมกัน ในการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นธรรม เป็นไปตามข้อบังคับกองทุนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , สพม. เขต ๓๒ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กองทุนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์เกิดจาก บริษัทแอดเดอรานสไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดตั้งมูลนิธิ             แอดเดอรานสไทยขึ้น โดยมอบเงิน จำนวน ๑,๑๕๓,๓๙๔.๓๐ บาท วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร และดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงจัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้น เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากจนอาจเป็นสาเหตุให้หยุดเรียนออกกลางคัน ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติอย่างอื่น รวมทั้งอุบัติภัยอื่น ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

เอกสารแนบ

  • jpg 44
    File size: 218 KB