กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือฝึกความมีระเบียบ วินัย ความรักสามัคคี มีจิตอาสา รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมที่ดีงาม เพื่อที่    จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู อำเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรองขึ้น เพื่อสร้างเสริมให้ลูกเสือสำรองได้ฝึกฝนปฏิบัติกิจกรรมเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีโอกาสคิด ลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบ วินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมที่ดีงาม เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานสร้างความมั่นคงและจริยธรรมของชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต

ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม นางปณิชา คำจันทราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ เขต ๒ นายสุวัฒน์ รัตนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  ลูกเสือสำรองในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ (๑๐ โรงเรียน)  จำนวน ๔๖๔ คน คณะวิทยากรจากกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ จำนวน ๖๐ คน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

เอกสารแนบ

  • jpg 11
    File size: 324 KB