สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกล รับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE เพื่อรับฟังนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และคณะผู้บริหารระดับสูง ในกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นสำคัญประกอบด้วย การรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โรงเรียน คุณภาพประจำตำบล และการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV

ผู้เข้าประชุม นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางอนันตยา พิมพ์ภู ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายธีระนัย ไม้สูงเนิน นักวิชาการศึกษา รับผิดชอบงานรับนักเรียน นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

เอกสารแนบ

  • jpg 11
    File size: 212 KB