สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือดีเด่น จาก สพป.ตาก เขต ๒ โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสุนการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพกระบวนการทางลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นำโดย นางสุดาพร หงษ์นคร ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต ๒ โครงการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น  ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนำความรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางลูกเสือไปจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒ โดยมี ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นางสาวฐานิดา สุขรัมย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารแนบ