สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง ในการดําเนินงาน และเป็นเครื่องมือการกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานของ สพป.บุรีรัมย์  เขต ๑ และเป็นเครื่องมือในการกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ แต่ละโครงการให้สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดวามคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นางสุรีธา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน