เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ที่หอประชุมพิมานพรหม ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ชนะเลิศการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล ระดับประเทศ ประจำปี 2562 มอบเงินกองบุญ 22 ธันวาฯ  จำนวน 5,000 บาท
 2. รางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ที่จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศ กิจกรรมละ 5,000 บาท  รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรมละ 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมละ 3,000 บาท ดังนี้
  2.1 ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
  โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล
  2.2 ชนะเลิศ การประกวดแปรรูปอาหาร   ม.1-ม.3  โรงเรียนบ้านโคกสนวน

  2.3 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
  2.4 รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
  2.5 รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสดเครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
  2.6 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
  2.7 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3  โรงเรียนบ้านตะโก
  2.8 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)  ป.1-ป.6
  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  2.9 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง                   ทางการเห็น ม.1-ม.3   โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
  2.10 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

 3. มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 13
  3.1 เกียรติบัตรระดับทอง (สถานศึกษาขนาดเล็ก) โรงเรียนบ้านทะเมนชัย
  3.2 เกียรติบัตรระดับทอง (สถานศึกษาขนาดกลาง) โรงเรียนบ้านลุงม่วง

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพทั้งหมด