สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการจัดสอบการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่านกระบวนการแข่งขันวิชาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่านกระบวนการแข่งขันวิชาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  มีผู้เข้าสอบ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๙๗ คน รวม ๓๕ ห้องสอบ โดยได้เยี่ยมและให้กำลังคณะกรรมการคุมสอบและนักเรียนที่เข้าสอบ ซึ่งในการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การพัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่านกระบวนการแข่งขันวิชาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) ระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการจัดสอบแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบแรก) แข่งขันในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ แข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

                                                                                                    สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน  นฐพร  วิชัยเลิศ … ภาพ

เอกสารแนบ