สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะทำงานพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) เพื่อหารือการดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง รวมถึงการบริหารจัดการภายในค่ายลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) เพื่อประชุมหารือถึงการดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และการบริหารจัดการภายในค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อความมั่นใจว่ากิจการลูกเสือจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เช่น ค่ายลูกเสือ การฝึกอบรม ฯลฯ  โดยมี คณะทำงานพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รับผิดชอบการบริหารกิจการลูกเสือไทย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ คณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัด ฯลฯ  ดังนั้น สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด