สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วันแรก พบว่าแต่ละสนามสอบดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  ตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด  ณ สนามอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอบ้านด่าน โดยได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท และโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน  โดยมีประธานและคณะกรรมการประจำสนามสอบแต่ละแห่งรายงานผลการดำเนินการและนำตรวจเยี่ยมห้องสอบ

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา  กล่าวว่า การสอบ O-NET เป็นเครื่องมือหนึ่งในการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นการทดสอบความรู้ความคิดของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อนำผลจาการทดสอบไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน และนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาของนักเรียน  ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ได้กำหนดให้ดำเนินการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ 2 วัน คือ 1 และ 2 กุมภาพันธ์  สำหรับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  มีสนามสอบทั้งสิ้น 23 สนามสอบ  ใช้คณะกรรมการดำเนินการกว่า 500 คน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเป็นธรรม  จึงได้มีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบทุกแห่งให้เข้าใจขั้นตอนวิธีการดำเนินการก่อนจัดสอบจริง  ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมพบว่าแต่ละสนามสอบสามารถดำเนินการด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม